Fogyatékkal élők nappali ellátása

A facebook-on látható fényképek megjelenítéséhez az ellátottak törvényes képviselői hozzájárultak.

Napfény háza

A nappali klub az igénybe vevők szükségleteihez igazodó segítségnyújtását biztosítja, amelynek mértékét és módját min a segítségre szoruló fogyatékkal élő ember mentális, pszichés, egészségügyi és szociális állapota alapján határozzuk meg úgy, hogy az igénybevevő autonómiája a lehető legteljesebb mértékben érvényre jusson.

Célunk, hogy a fogyatékkal élő emberek családjainak segítése, tehermentesítése, esetleges munkaerő-piaci kondícióik javítása., számukra közösségi tér biztosítása.

Feladatunk az intézmény ellátási területén, fogyatékkal élők számára személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátást biztosítása.

Az intézményi részegység elsődleges és alapvető feladata a fogyatékossággal élő emberek hátrányainak enyhítése, esélyegyenlőségük megalapozása, az Őket körülvevő társadalmi szemlélet megváltoztatása.

Napirendünk

Ellátottak köre

Az igénylők szükségleteihez igazodva az intézmény célcsoportja a felnőtt korú értelmileg enyhén vagy középsúlyosan sérült, autista, illetve halmozottan sérült fogyatékkal élők.

Demens személyek nappali elhelyezésére nincs lehetőségünk.

A fogyatékkal élők nappali ellátást igénybe veheti az a fenti célcsoportba tartozó fogyatékossággal élő, elsősorban kerepesi, személy, aki

 • önkiszolgálásra részben képes, vagy önellátásra nem képes, de felügyeletre szoruló
 • nem igényel orvosi ellátást, állandó ápolást
 • gyógypedagógiai nevelési, oktatási intézményben nevelésre, oktatásra, nem alkalmas, és felvétele elhelyezése korának, állapotának megfelelő oktatási intézményben nem biztosítható

Az ellátottaink számára próbaidőt jelölünk ki.  A próbaidő tartama 3 hónapnál hosszabb nem lehet. Az intézmény hétfőtől, péntekig, munkanapokon (napi 8 órában) 8 – 16 óra között fogadja az ellátottakat. (Munkanapokon reggel 7 és 8 óra között, valamint délután 16 és 17 óra között ügyeletet biztosítunk.)

Szolgáltatások köre

Szolgáltatások:

 • igény szerint étkeztetés biztosítása
 • lehetőség biztosítása alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére
 • mentálhigiénés gondozás
 • kapcsolattartás a kezelő és szakorvosokkal.
 • egészségügyi ellátás segítése (rendszeresen szedett gyógyszerek beadása és ennek dokumentálása)
 • szabadidős programok szervezése
 • szükség szerint az egészségügyi ellátás megszervezése, a szakellátáshoz való hozzájutás segítése
 • hivatalos ügyek intézésének segítése
 • foglalkoztatás lehetőségének szervezése
 • életvezetés segítése,
 • tanácsadások (életviteli pszichés, szociális)
 • közösségi tér biztosítása a családtagok, szakemberek számára,
 • egyéni fejlesztő programokra épülő gyógypedagógiai foglalkozások szervezése
 • a hátrányos megkülönböztetés tilalmának érvényesítése
 • a fogyatékos emberek segítése abban, hogy állapotuk és képességeik javítására érdembeli erőfeszítéseket tehessenek
 • a Szakértői Bizottság javaslata alapján fejlesztő felkészítés biztosítása

A szakmai feladatellátást az integrált intézmény többi részegysége is segíti, olyan módon, hogy a családsegítést ellátó munkatársak az intézményi telephelyen rendszeresen (csütörtöki napokon) ügyeletet tartanak. Az intézményben kéthetente orvosi konzultációs lehetőséget megbízási szerződéssel biztosítunk.

Az Egyéni Gondozási Terv, mint az ellátás szakmai alapja, meghatározza a mindennapi élet tevékenységeit. Az egyéni gondozási terv az egyénre szabott bánásmód leírását, az önellátási képesség fejlesztését tartalmazó dokumentáció. Az egyéni fejlesztésekért felelős, azt kidolgozó munkacsoport félévente, vagy szükség esetén gyakrabban értékeli az elért eredményeket, szükség szerint.

A nappali ellátás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmére történik. A felvételi kérelem beérkezését követően a szakmai vezető, vagy az általa megbízott szakember egyszerűsített előgondozást végez, melynek során tájékozódik a jelentkező személyi adatairól, a szociális és lakáskörülményeiről, az orvosi és gyógypedagógiai anamnézisről, valamint az aktuális állapotról. Az intézményvezető a kérelmek beérkezési sorrendjében dönt az ellátás biztosításáról, a döntésről írásban értesíti a kérelmezőt. Az intézmény vezetője a szolgáltatást igénybevevővel, illetve törvényes képviselőjével megállapodást köt.

A szolgáltatás igénybevételéért az ellátott térítési díjat fizet. Ha az ellátott nem rendelkezik jövedelemmel, a szolgáltatás térítésmentes.

Az ellátást igénybevevőknek az ellátásokért személyi térítési díjat kell fizetni. A fizetendő térítési díjat Kerepes Nagyközség Képviselő Testületének a szociális szolgáltatások, azok igénybevételéről és a fizetendő térítéséi díjakról szóló 7/2009 (IV.23)  rendelete szabályozza.

A szolgáltatás a jövedelemmel nem rendelkező ellátottak számára térítésmentes.

A térítési díj befizetésére minden kedden és csütörtökön 8-14 óra között van lehetőség a telephelyen.

Telefonszámunk: 06-28-480-405

Címünk: 2145 Kerepes, Wesselényi u. 1.